၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၅ရက် အင်္ဂါၤနေ့လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ

 

mdnmdnmdnmdn