ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံခ႐ိုင္ ရွမ္း႐ြာသစ္ၿမိဳ႕ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ ၊ကယားျပည္နယ္ ေဘာ္လခဲခ႐ိုင္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမြးကင္းစမွ အသက္ (၅)ႏွစ္ေအာက္၊ အသက္ (၅)ႏွစ္ခြဲေအာက္ ကေလးမ်ားအား ဝက္သက္-ဂ်ိဳက္သိုးႏွင့္ ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး အပိုေဆာင္းထိုးႏွံ တိုက္ေကြၽးေပးေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္