နိုင်ငံတစ်ဝန်း မြို့နယ်များ၌ ဒီဇင်ဘာအားကစားလ ပထမပတ် လူထုစုပေါင်းလမ်းလျှောက်ပွဲ ကျင်းပမှုမြင်ကွင်းများ