ဒီဇင်ဘာလ၏ (၂၄)နာရီအတွင်း ရွာသွန်းခဲ့သော မိုးရေချိန်စံချိန်သစ်များ