မွန်းလွဲပိုင်းရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

အချိန်

အပိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး(ကျပ်)

FMI

10:00

12,000

12:00

12,000

99

1,188,000

MTSH

10:00

4,100

13:00

3,900

17,925

71,576,800

MCB

12:00

8,400

12:00

8,400

5

42,000

FPB

10:00

26,000

13:00

26,000

174

4,524,000

TMH

10:00

3,050

13:00

3,050

951

2,900,550

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB - First Private Bank Ltd.

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

( Source - Yangon Stock Exchange )