“ ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့်အညီ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဆီသို့” ( မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦး၏ အခွင့်အရေးများ)