၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ

 

1

1

1

1

1