ဆန်စပါးသိုလှောင်ရုံလုပ်ငန်း များအနေဖြင့် Online Registration စနစ်ဖြင့် Myanmar Rice Online(MyRo)-www.myro.com.mm တွင် မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ရမည်