လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ 

၃၁ ဇန်နဝါရီ 

 

123123123123