မွန်းလွဲပိုင်းရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ 

1

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited


MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.


MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.


FPB - First Private Bank Ltd.


TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.


( Source - Yangon Stock Exchange )