မွန်းလွဲပိုင်းရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ 

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

အချိန်

အပိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး(ကျပ်)

FMI

10:00

11,500

13:00

12,000

8,351

98,749,500

MTSH

10:00

3,500

13:00

3,550

6,575

23,068,000

MCB

10:00

8,400

13:00

8,400

794

6,649,600

FPB

11:00

25,500

13:00

26,000

480

12,345,000

TMH

10:00

2,900

13:00

3,050

2,016

6,142,500

 

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited
MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.
MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.
FPB - First Private Bank Ltd.
TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.
(Source - Yangon Stock Exchange)