မွန်းလွဲပိုင်းရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

အချိန်

အပိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး(ကျပ်)

FMI

11:30

11,500

1:00

11,500

4,939

57,598,500

MTSH

11:30

3,600

1:00

3,650

8,584

31,593,600

MCB

11:30

8,400

1:00

8,400

190

1,596,000

FPB

11:30

0

1:00

26,500

713

18,572,000

TMH

11:30

3,000

1:00

3,050

2,705

8,194,850

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB - First Private Bank Ltd.

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

( Source - Yangon Stock Exchange )