မွန်းလွဲပိုင်းရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

အချိန်

အပိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး(ကျပ်)

FMI

10:00

11,000

13:00

11,000

1330

14,932,500

MTSH

10:00

3,850

13:00

3,800

10131

38,500,850

MCB

11:00

8,200

13:00

8,200

1250

10,250,000

FPB

10:00

23,000

13:00

22,500

1201

27,073,000

TMH

10:00

2,900

13:00

2,900

15

43,500

 

FMI- First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH- Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB- Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB- First Private Bank Ltd.

TMH- TMH Telecom Public Co.Ltd.

(Source - Yangon Stock Exchange)