မွန်းလွဲပိုင်းရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

အချိန်

အပိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး(ကျပ်)

FMI

10:00

12000

13:00

12000

5,624

67,448,500

MTSH

10:00

4200

13:00

3,950

36,922

157,627,400

MCB

10:00

8400

11:00

8,400

2

16,800

FPB

10:00

26000

13:00

26,000

475

12,380,500

TMH

10:00

3050

13:00

3,100

1516

4,628,900

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB - First Private Bank Ltd.

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

( Source - Yangon Stock Exchange )