မူပိုင်ခွင့်နည်းဥပဒေများ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း

မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာန(မူဝါဒနှင့်စီမံကိန်းဌာနခွဲ)

နိုင်ငံတော်အား ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်အဖြစ် တည်ဆောက်ရာတွင် ခိုင်မာတောင့်တင်းသော မူပိုင်ခွင့်စနစ်တည်ရှိနေခြင်းသည် စက်မှုလက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မြင့်မားလာစေရေးမှာ များစွာအထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားမှုသည်လည်း ကဏ္ဍအလိုက် ဆန်းသစ်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှု၊ နိုင်ငံတွင်းရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှု၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု များပြားလာမှု စသည့်အချက်များအပေါ်တွင် မူတည်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းကဏ္ဍများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမြင့်မားလာစေရန်အတွက် မူပိုင်ခွင့်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အချက်တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ပါသည်။

မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေ (၄) ရပ်ကို ပြဋ္ဌာန်း

အထူးသဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးပေါင်းစည်းဖြစ်ပေါ်မှုဖြစ်စဉ် (globalization) လျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နယ်ပယ်များတွင် မူပိုင်ခွင့်ကိစ္စများသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပြီး အထူးအရေးပါလာသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မူပိုင်ခွင့်စနစ်တစ်ခု ပေါ်ထွန်းလာစေရန် ၂၀၁၉ ခုနှစ်က နိုင်ငံတကာနှင့် ကိုက်ညီသည့် မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေ (၄) ရပ်ကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ (Trademark Law)၊  စက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ (Industrial Design Law)၊  စာပေနှင့်အနုပညာ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ (Copyright Law) နှင့် တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ (Patent Law) တို့ဖြစ်ပါသည်။

အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများအရ တာဝန်ခံဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည့်အတွက် ဥပဒေများ အာဏာတည်ရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်က အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အတွက် မူပိုင်ခွင့်နည်းဥပဒေ လေးခုနှင့် မူပိုင်ခွင့်နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် အခြားနည်းဥပဒေ သုံးခုကိုလည်း ရေးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါနည်းဥပဒေများအနက် အတည်ပြုထုတ်ပြန်ပြီးသည့် နည်းဥပဒေများမှာ အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၇/၂၀၂၃)ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စက်မှုဒီဇိုင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၇/၂၀၂၃) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စာပေနှင့် အနုပညာမူပိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာလက်ရာများ သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၀/၂၀၂၃) ဖြင့်လည်းကောင်း ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့်နည်းဥပဒေကို ထုတ်ပြန်နိုင်ရေး  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အခြားနည်းဥပဒေ သုံးခုကိုလည်း ရေးဆွဲလျက်ရှိ

မူပိုင်ခွင့်နှင့်ဆက်နွှယ်သည့် အခြားနည်းဥပဒေ သုံးခုကိုလည်း  ရေးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။ မူပိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာအေဂျင်စီ နည်းဥပဒေ၊ စာပေနှင့် အနုပညာမူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သည့် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စုပေါင်းစီမံခန့်ခွဲသည့် အဖွဲ့အစည်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ (CMO)၊ ဒေသဆိုင်ရာအညွှန်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ  နည်းဥပဒေတို့ဖြစ်ပါသည်။

ယခုကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင် လိုအပ်သည့် နည်းဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခြင်းဖြင့်လည်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုရရှိနိုင်ခြင်း၊ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ပေါ်ပေါက် လာနိုင်ခြင်း၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကို လွှဲပြောင်းရယူနိုင်ခြင်းဖြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု မြင့်မားတိုးတက်လာနိုင်ခြင်း၊ တီထွင်ဖန်တီးသူနှင့် သုံးစွဲသူများအကြား အကျိုးအမြတ်ကို မျှတစွာ ခွဲဝေခံစားစေခြင်းဖြင့် စာပေအနုပညာနှင့် စက်မှုကဏ္ဍများတွင် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများ ပေါ်ထွန်းလာနိုင်ခြင်းကြောင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။    ။