နှစ်စဉ် အောင်ဘာလေသိန်းဆုခွန် ရငွေစာရင်း ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် (ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)

 

1