နှစ်စဉ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ရငွေစာရင်း ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် (ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလ အထိ)

1