နိုင်ငံတကာပုံမှန်လေကြောင်း ခရီးစဉ်များ (Commercial Flights) ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်မည့် ခရီးသွားများအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအား ဖြေလျှော့ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်