ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သာယာဝတီခရိုင်အတွင်းရိ ပြန်ကြားရေးနင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနင့် ရန်တီစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရိသော ကလေးစာဖတ်ခန်းနင့် ရွေ့လျားစာကြည့်တိုက် ဝန်ဆောင်မုလုပ်ငန်းများ၏ တတိယအကြိမ် သုံးလပတ်လုပ်ငန်း ညိနိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ