ပဲမျိုးစုံနှင့် ဆီထွက်သီးနှံများ ပြည်ပသို့ တိုးချဲ့တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် မဟာဗျူဟာ

(မျိုးသူ၊ ကုန်သွယ်မြင့်)

mdn