ဖြူးမြို့နယ်၌ မြန်မာ့ရိုးရာ မဟာင်္ကြန်အကျနေ့တွင် ပြည်သူများ ပျော်ရွှင်စွာရေကစားလျက်ရှိ