ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူး နှစ်နေရာနှင့် အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး လေးနေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူ