ဗုဒ္ဓအကြောင်းသိကောင်းစရာမှတ်တမ်း

ဆရာကြည်

(၂၁-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှအဆက်)