နက်နဲသောအသိအမြင်ဖြင့်ခံယူ တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်းပါဝင်

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟူသည် ထိုနိုင်ငံတွင် အရင်းအနှီးများ စုဆောင်းထားနိုင်ခြင်း၊  ရေမြေသယံဇာတများ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ သဘာဝတွင်းထွက်များရှိခြင်း စသည်တို့နှင့်သာ  သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ဘဲ ...............